AKTUALNOŚCI136. Kamagra Gold- ulotka dołączona do produktu

Kamagra Gold- ulotka dołączona do produktu

Tabletki cytrynianu sildenafilu na potencje

Kamagra Gold – 50 tabletek
każda powlekana tabletka zawiera cytrynian sildenafilu 50 mg. Kolory: żółty, niebieski
Kamagra Gold – 100 tabletek
każda powlekana tabletka zawiera cytrynian sildenafilu 100 mg. Kolory: żółty, niebieski

Opis produktu

Kamara Gold jest cytrynianem sildenafilu. Ta pochodna jest selektywnym inhibitorem monofosforanu cykloguanozyny (cGMP), specyficznego estru fosforanowego typu 5 (PDE5). Cytrynian sildenafilu określany jest w chemii nazwę: cytrynian 1-[{3-(6,7-dihydro-1-metylo-7-okso-3-propylo-1H-pirozolo[4,3-d]pirymidyno-5-ylo)-4-etoksyfenylo] sulfonylo]-4-metylopiperazyny i ma masę cząsteczkową 666,7 u.

Mechanizm działania

Fizjologiczny mechanizm wzwodu prącia obejmuje uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałku jamistym podczas stymulacji seksualnej. Tlenek azotu aktywuje następnie enzymatyczną cyklazę, co powoduje wzrost poziomu cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP), wytwarzanie relaksacji mięśni gładkich w ciałku jamistym i zezwalając na napływ krwi,
Sildenafil nasila działanie tlenku azotu poprzez hamowanie estru fosforanowego typu 5 (PDE5), która jest odpowiedzialna za degradację cGMP w ciele jamistym. Sildenafil nie wywiera bezpośredniego działania zwiotczającego na odosobnione ludzkie ciało jamiste, 
Kiedy stymulacja seksualna powoduje lokalne wydalanie tlenku azotu. hamowanie PDE5 przez sildenafil zwiększa poziom cGMP w ciele jamistym, w wyniku relaksacji mięśni gładkich i napływu krwi do ciałka jamistego. Sildenafil w zalecanych dawkach nie ma efektu w przypadku braku stymulacji seksualnej.

Farmakokinetyka

Sildenafil jest szybko wchłaniany po podaniu doustnym z średnia bezwzględna biodostępnością wynosi 41% (zakres 25-63%). Farmakokinetyka sildenafilu jest zależna od dawki w zalecanym zakresie dawek. Jest on eliminowany w znacznym stopniu przez metabolizm wątrobowy (głównie CYP3A4) i jest sprzężony z aktywnym metabolitem o właściwościach podobnych do rodziny sildenafili. Zarówno sildenafil, jak i jego metabolity mają końcowy okres półtrwania około 4 godzin.

Sildenafil jest szybko wchłaniany. Maksymalne obserwowane zmiany ciśnienia osiągane są w ciągu 30 do 120 minut (mediana 60 minut) doustnego podawania na czczo. Po przyjęciu sildenafilu z posiłkiem wysokotłuszczowym szybkość wchłaniania jest zmniejszona – średnie opóźnienie wynosi 60 minut, a średnie zmniejszenie stężenia o ok. 29%,

Stan średni stan objętości dystrybucji (Vss) dla sildenafilu wynosi 105L, co wskazuje na dystrybuowanie do tkanek, Sildenafil i jego metabolit są w przybliżeniu w około 96% związane z białkami osocza. Wiązanie z białkami jest niezależne od całkowitego stężenia leku.

Sildenafil jest metabolizowany enzymy wątrobowe CYP3A4 i CYP2C9. Główny metabolit jest dalej metabolizowany. Ten metabolit ma profil selektywności PDE podobny do silenafilu i podobne oddziaływanie z PDE5 (odpowiadające dawce 50% leku). Zawartość tego metabolitu w osoczu stanowi około 40% wartości obserwowanej w teście dla sildenafilu. Metabolizm sildenafilu odpowiada za około 20% działania farmakologicznego leku.

Sildenafil jest wydalany w postaci metabolitów głównie w stolcach (około 80% podanej dawki doustnej) i w mniejszym stopniu w moczu (około 13% z podanej doustnej dawki).

Wskazania

KAMAGRA GOLD jest wskazany w leczeniu zaburzeń erekcji.

Przeciwwskazania

Zgodnie z jego znanym wpływem na szlak tlenku azotu/cGMp, sildenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów, a jego podawanie pacjentom, którzy stosują azotany organiczne, regularnie lub sporadycznie nie jest wskazany. KAMAGRA GOLD nie jest wskazany u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na jakikolwiek składnik leku.

Środki ostrożności i ostrzeżenia

Istnieje ryzyko problemów z sercem, związanego z seksualną aktywnością, u pacjentów z wcześniej występującymi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, dlatego leczenie zaburzeń erekcji Sildenafilem nie powinno być ogólnie stosowane u mężczyzn, u których aktywność seksualna jest niewskazana ze względu na jego stan sercowo-naczyniowy. 

Ponieważ nie ma danych z kontrolowanych badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku KAMAGRA GOLD powinna być przepisywana z zachowaniem ostrożności u pacjentów:
- po zawale mięśnia sercowego, udarze lub arytmii
- z hipotonią spoczynkową (BP < 90/50) lub nadciśnieniem (BP > 170-1'10)
- z niewydolnością serca lub chorobą wieńcową powodującą niestabilną dławicę piersiową
- z barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki

Przedłużenie wzwodu trwające dłużej niż 4 godziny i bolesne erekcje dłuższe niż 6 godzin były rzadko zgłaszane w przypadku Sildenafilu. W przypadku erekcji trwającej dłużej niż 4 godziny pacjent powinien zwrócić się o natychmiastową pomoc medyczną. Jeśli problem nie zostanie natychmiast leczony, może dojść do uszkodzenia tkanki prącia i trwałej utraty potencji.
Bezpieczeństwo stosowania Sildenafilu jest nieznane u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia oraz u pacjentów z czynnym zahamowaniem czynności układu trawiennego. Sildenafil powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak porażenie, zwłóknienie jamy ustnej lub choroba Peyroniego) lub pacjentami z anemią sierpowatą, czy szpiczakiem mnogim.

Bezpieczeństwo i skuteczność kombinacji Sildenafilu z innymi środkami leczącymi zaburzenia erekcji nie zostały zbadane. W związku z tym nie zaleca się stosowania takich kombinacji. Przypadki problemów z widzeniem zostały powiązane z przyjmowaniem Sildenafilu i innych inhibitorów PDE5. Pacjenci powinni zostać poinformowani, że w razie wystąpienia nagłych problemów z widzeniem, powinni oni przerwać przyjmowanie leku KAMAGRA GOLD i skonsultować się z lekarzem.
W przypadku nagłych problemów ze słuchem należy odstawić inhibitory PDE5, w tym Sildenafil, i skontaktować się z lekarzem. Przyjmowaniu inhibitorów PDE5, w tym także Sildenofilu mogą towarzyszyć także zawroty głowy.

Oddziaływanie z innymi lekami

Zmniejszenie efektu Sildenafilu nastąpiło, gdy podawano go razem z inhibitorami CYP3A4, takimi jak Ketokonazol, Erytromycyna, Cymetydyna lub Rytonawir – w takim przypadku zaleca się przyjmować dawki Sildenafilu nie większe niż 25 mg.
Podawanie Sildenafilu z donorami tlenku azotu, takimi jak azotany organiczne lub organiczne azotyny, w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane.
Podczas jednoczesnego podawania alfa-blokerów z Sildenafilem należy zachować ostrożność, ze względu na potencjalne działanie obniżające ciśnienie krwi. Jednoczesne podawanie z Amlodipiną może powodować dodatkową redukcję ciśnienia krwi.
KAMAGRA GOLD nie jest przeznaczona dla dzieci i kobiet.

Dawkowanie

Dla większości pacjentów. zalecana dawka wynosi 50 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji na lek, dawkę można zwiększyć do maksymalnej zalecanej dawki 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana częstość dawkowania wynosi jeden raz na dobę. Zwiększenie poziomu Sildenafilu występuje przy zaburzeniu czynności wątroby, zaburzeniu czynności nerek, zażywania inhibitorów  cytochromu P4503A4 (m.in. ketokonazolu, erytromycyny). Wyższe stężenia w osoczu mogą zwiększać zarówno skuteczność, jak i częstość występowania działań niepożądanych – w takich przypadkach, należy rozważyć podanie dawki 25 mg.

Działania niepożądane

Sildenafil jest ogólnie dobrze tolerowany. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych  należą: ból głowy (16%), niestrawność (7%), przekrwienie błony śluzowej nosa (4%) i wysypka skórna (2%). Podczas badań klinicznych Sildenofilu zgłaszano także: bóle głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, dławienie nosowe, zawroty głowy, nudności, uderzenia gorąca, zaburzenia widzenia i niewyraźne widzenie. Uczulenie, senność, niedoczulica, ból oka, światłowstręt, szum w uszach, tachykardia, kołatanie serca ból w klatce piersiowej, wymioty, bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, wysypka, ból mięśni, zgaga, były zgłaszane sporadycznie.

Przedawkowanie

W badaniach ze zdrowymi wolontariuszami pojedynczych dawek do 800 mg działania niepożądane były podobne do obserwowanych przy dolnych dawkach, ale zwiększyły się wskaźniki zachorowalności,.
W przypadkach przedawkowania standardowe dawki suplementacyjne powinny być przyjmowane zgodnie z wymaganiami. Nie obserwuje się dializy nerkowej, ponieważ Sildenafil silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem.

Dostępność

Dostępne w opakowaniu blistrowym z 4 tabletkami.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
PRZECHOWYWAĆ Z DALA OD DZIECI.

Najczęstsze pytania dotyczące leku KAMAGRA GOLD

Jak dużo KAMAGRA GOLD mogę wziąć?
Lekarz powinien ustalić najlepszą dawkę. KAMAGRA GOLD jest dostępna w różnych dawkach (50 mg oraz 100 mg). Dla większości mężczyzn podstawową dawką jest 50mg. Nie należy brać większej dawki KAMAGRA GOLD niż przepisał lekarz, a także nie należy brać jej częściej niż raz dziennie.

Kto nie powinien brać KAMAGRA GOLD?
KAMAGRA GOLD jest wyłącznie dla mężczyzn. Nie jest wskazana dzieciom i kobietom. Pacjenci, którzy mają jakiekolwiek leki nasercowe powinni skonsultować się z lekarzem przez użyciem KAMAGRA GOLD
KAMAGRA GOLD nie powinna być zażywana przez pacjentów, którzy korzystają z jakiejkolwiek formy azotanów.

Czy mogę zażywać KAMAGRA GOLD z alkoholem?
Nie zaleca się zażywania KAMAGRA GOLD z alkoholem, może to spowodować zmienioną reakcję leku.

Czy mogę brać KAMAGRA GOLD po jedzeniu?
Tak, ale należy unikać tłustych posiłków dla lepszego działania KAMAGRA GOLD

Jakie są skutki uboczne KAMAGRA GOLD?
KAMAGRA GOLD może spowodować niepożądane efekty takie jak: bóle głowy, wypieki, rozstrój żołądka lub rozmazanie wzroku.

Co jeżeli KAMAGRA GOLD nie zadziała?
KAMAGRA GOLD może nie być skuteczna dla wszystkich. Jeżeli nie działa, należy skonsultować się z lekarzem, aby znaleźć inne sposoby leczenia.

Ostatnio przeglądane