AKTUALNOŚCI119. Kamagra- ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Kamagra- ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

KAMAGRA 100 mg, tabletki powlekane, Sildenafil w postaci cytrynianu

Substancja czynna: Sildenafil

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

1- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby moc ją ponownie przeczytać.
2- Należy zwrocić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
3- Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
4- Jeśli nasili się ktorykolwiek z objawow niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek KAMAGRA i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku KAMAGRA
3. Jak stosować lek KAMAGRA
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek KAMAGRA
6. Inne konieczne informacje dotyczące leku KAMAGRA

1. Co to jest kamagra i w jakim celu się stosuje

KAMAGRA należy do grupy inhibitorow fosfodiesterazy typu 5.
Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększają c napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. KAMAGRA pomaga osiągnąć wzwod jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. KAMAGRA nie powinna być stosowana przez pacjentow, u ktorych nie stwierdzono zaburzeń erekcji. KAMAGRA nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Lek KAMAGRA jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2. Informacje ważne przed stosowaniem leku kamagra

Kiedy nie stosować leku KAMAGRA

− Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawow dławicy bolesnej (bol w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrocić się do lekarza lub farmaceuty.
− Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może rownież powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
− Reakcja alergiczna (nadwrażliwość) na substancję czynną lub ktorykolwiek ze składnikow leku KAMAGRA..
− Ciężkie choroby serca lub wątroby.
− Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
− Dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkowki, takich jak zwyrodnienie barwnikowe siatkowki (retinitis pigmentosa).
− Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek KAMAGRA

Poinformować lekarza o:
− Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczce (choroba nowotworowa krwi), szpiczaku mnogim (choroba nowotworowa szpiku kostnego)
− Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
− Dolegliwościach ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
− Chorobie wrzodowej lub zaburzeniach krzepnięcia (jak hemofilia).
− Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku KAMAGRA i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Leku KAMAGRA nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Stosowanie leku KAMAGRA u dzieci i młodzieży

Leku KAMAGRA nie należy stosować u osob w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku KAMAGRA u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, ktory może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku KAMAGRA.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, także tych, ktore wydawane są bez recepty.

KAMAGRA może wykazywać interakcje z niektorymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bolu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o za życiu leku KAMAGRA.

Nie należy przyjmować leku KAMAGRA jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku KAMAGRA jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanow, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ci śnienia tętniczego. Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, ktore są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („bol w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku KAMAGRA jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotan amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
W przypadku przyjmowania lekow z grupy inhibitorow proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku KAMAGRA.

U niektorych pacjentow, ktorzy przyjmuj ą leki α-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotow głowy lub zamroczenia, ktore mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegają cego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektorych pacjentow przyjmujących jednocześnie lek KAMAGRA i leki α-adrenolityczne. Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku KAMAGRA. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawow, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem KAMAGRA. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej dawki 25 mg leku KAMAGRA.

Stosowanie leku KAMAGRA z jedzeniem i piciem

Lek KAMAGRA może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku KAMAGRA w czasie spożywania obfitych posiłkow może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposob maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku KAMAGRA, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek KAMAGRA nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek KAMAGRA może spowodować wystąpienie zawrotow głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdow mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinni zorientować się, w jaki sposob reagują na lek KAMAGRA.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku KAMAGRA

Pacjent, u ktorego stwierdzono nietolerancję niektorych cukrow, takich jak laktoza, powinien zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku KAMAGRA.

3. Jak stosować lek Kamagra

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Leku KAMAGRA nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

KAMAGRA powinna być przyjęta na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku KAMAGRA jest za mocne lub za słabe, należy zwrocić się do lekarza lub farmaceuty.

KAMAGRA umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po ktorym występuje działanie leku KAMAGRA jest rożny u rożnych pacjentow, zwykle wynosi od poł godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić poźniej, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.
Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku KAMAGRA nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku KAMAGRA

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku. 

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrocić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożadane

Jak wszystkie leki, także KAMAGRA może wywoływać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku KAMAGRA są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krotkotrwałe.

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim pacjent odczuwa bol w klatce piersiowej:
− powinien przyjąć połsiedzącą pozycję i sprobować się rozluźnić,
nie powinien pod żadnym pozorem przyjmować nitratów w celu złagodzenia bolu w klatce piersiowej,
− powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Wszystkie leki, w tym KAMAGRA, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po za życiu leku KAMAGRA wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła.

Istnieją doniesienia o nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodach po przyjęciu leku KAMAGRA. Jeśli wzwod utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku KAMAGRA i natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Bardzo częstym działaniem niepożądanym (występującym częściej niż u 1 na 10 pacjentow) jest bol głowy.

Częste działania niepożądane (występują ce u 1 na 10 do 100 pacjentow) to: nagłe zaczerwienienie twarzy, niestrawność, zaburzenia widzenia (widzenie z kolorową poświatą, nadwrażliwość na światło niewyraźne widzenie lub zmniejszenie ostrości widzenia), uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u 1 na 100 do 1000 pacjentow) to: wymioty, wysypka skorna, krwawienie do tylnej części oka, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, bol oczu, podwojne widzenie, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, nieregularne lub szybkie bicie serca, bole mięśniowe, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, nudności, suchość w jamie ustnej, bol w klatce piersiowej oraz uczucie zmęczenia.

Rzadkie działania niepożądane (występujące u 1 na 1000 do 10 000 pacjentow) to: nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, omdlenia, udar, krwawienie z nosa oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu. Dodatkowymi działaniami niepożądanymi zgłaszanymi po wprowadzeniu leku na rynek były: kołatanie serca, bol w klatce piersiowej, nagła śmierć, atak serca lub przejściowe zmniejszenie przepływu krwi przez niektore części mozgu. U większości, ale nie u wszystkich pacjentow występowały zaburzenia czynności serca przed przyjęciem leku KAMAGRA. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku KAMAGRA.
Zgłaszano rownież drgawki lub napady padaczkowe i ciężkie reakcje skorne charakteryzujące się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skory i bolem, wymagające natychmiastowej pomocy lekarza.

5. Jak przechowywać lek kamagra

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30oC. Tabletki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed wilgocią.

Nie należy stosować leku KAMAGRA po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lekow nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemnikow na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, ktorych się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek KAMAGRA

1- Substancją czynną leku KAMAGRA jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).
2- inne składniki leku to:
   * Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wodorofosforan wapnia (bezwodny), sol sodowa kroskarmelozy, magnezu stearynian.     
   * Otoczka: hypromeloza, dwutlenek tytanu (E 171), laktoza, glicerolu trioctan, lak z indygotyną (E 132)

Jak wygląda lek KAMAGRA i co zawiera opakowanie

Tabletki pokryte są zieloną otoczką, mają kształt zaokrąglonego wielokąta, na jednej stronie umieszczony jest napis „KGR 100”, na drugiej „LOGO FIRMY”. Tabletki umieszczone są w blistrach po 2, 4, 8 lub 12 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań są dostępne na rynku

Ostatnio przeglądane